తిలక్ గారి కథారచనపై సుప్రసిద్ధ పాత్రికేయులు రచయిత శ్రీ మందలపర్తి కిషోర్ గారి విశ్లేషణ!

తెలుగు సాహిత్యం లోని గొప్ప కథలను పరిచయం చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా, హర్షణీయం సుప్రసిద్ధ పాత్రికేయులు , రచయిత, కవి, అనువాదకులు శ్రీ మందలపర్తి కిషోర్ గారిని, శ్రీ దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారి కథా రచనలపై తన అభిప్రాయాలను , ‘నల్లజర్ల రోడ్డు’, ‘దేవుణ్ణి చూసిన వాడు’, ‘దొంగ’ కథలపై విశ్లేషణలను, హర్షణీయం పాఠకులకు ప్రత్యేకంగా అందించామని కోరడం జరిగింది. కిషోర్ గారు వారి అమూల్యమైన కాలాన్ని వెచ్చించి, వ్యాస రూపంలోనూ , ఆడియో రూపం లోనూ మనకు ఈ విశ్లేషణను ఆయన అందించడం జరిగింది. ఈ విశ్లేషణను అత్యంత ఆసక్తికరంగా , తిలక్ గారి రచనల గురించి అనేక చక్కటి విషయాలను వివరిస్తూ , కిశోర్ గారు నిర్వహించారు. వారికి హర్షణీయం హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు.

కిషోర్ గారు గత మూడున్నర దశాబ్దాలనించి తెలుగు లోనూ ఇంగ్లీష్ లోనూ కవిత్వం రాస్తున్నారు. పుస్తక అనువాదాలు చేస్తున్నారు. పత్రిక రంగంలో విశేష కృషి చేశారు. సిఫీ, ఇండియా టుడే-తెలుగు పత్రికల సంపాదకునిగా వ్యవహరించారు. ‘కన్యాశుల్కం పలుకుబడి’ (గురజాడ పదకోశం – 1), పడమటి కిటికీ (పాశ్చాత్య సాహిత్య పరిచయం) , పెరటి చెట్టు (వెయ్యేళ్ళ తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర పరిచయం) అనే పుస్తకాలు ప్రచురించారు. ‘అనువాదం – కవిత్వానువాదం’ అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురింపబోతున్నారు.

హర్షణీయంలో ‘దేవుణ్ణి చూసిన వాడు‘ , ‘దొంగ‘ కథలను ఇప్పటికే ప్రచురించడం జరిగింది. ‘నల్లజర్ల రోడ్డు’ కథ డిసెంబర్ మొదటి వారంలో ప్రచురింపబడుతుంది.

􏰈􏰗􏰘􏰳 􏰘􏰙􏰔􏱌􏰖􏰗 􏰐􏰑􏰞􏰼􏰒􏱋 􏰽􏰍􏰃􏰞􏱕􏰘􏱣􏰯􏱆􏰌􏰘􏰩 􏰝􏰞􏰞􏰒􏰔􏰖􏰞 􏰈􏰗􏰘􏰳 􏰥􏰦􏰵􏱅􏰲􏰍􏰅􏰎􏰌􏱢 􏰆􏰇􏲄􏰗􏰘􏰓􏰺􏰲􏰺 􏰄􏰮􏰪􏰇􏰔􏱌􏰖􏰎􏰒􏰺􏱝 􏱹􏰘􏰙􏱐􏰥􏰦􏰼 􏰂􏰭􏰃 􏰔􏲅􏱱􏰒􏰻 􏱵􏰀􏰁􏰝􏱛􏱠􏰭􏰎 􏱎􏱽􏰍􏰃􏰘􏰙􏰒 􏱬 􏱡􏰀􏰒􏰯􏱣 􏰔􏰖􏱎􏱽􏰘􏰙􏰒 􏰂􏰅􏰺􏰲 􏰜􏲆􏱒􏰇􏱃􏰝􏰞􏰀􏰞􏰞􏰒􏱊􏰻 􏰘􏰓􏰘􏰙􏰟 􏲇􏰈􏰘􏰙􏰴􏰭􏱙 􏱚􏰘􏰙􏰟 􏱶􏰘􏰘􏰙􏰗􏰴􏰭 􏱘􏰮􏰞􏲁􏱽􏰜􏰒􏱋 􏰸􏰦􏰯􏱥􏰴 􏰬􏰱􏰕􏲈􏰞􏰎 􏰔􏱛􏰖 􏰞􏰃 􏰀􏰂􏰁 􏰀􏰃 􏰞􏰞􏰍􏰺􏰃 􏱝􏱯 􏰬􏱔􏰐􏰐􏰑 􏰑􏱩􏰞􏰎􏰗􏰞 􏰪􏱂􏰇 􏰨􏰒􏱃􏰩 􏱊 􏲉 􏰔􏰖􏱎􏰘􏱽 􏰒􏰙 􏰺􏱝􏰄􏰻􏰮 􏰀􏰅􏰒􏰱􏰋􏲈􏰕 􏱯 􏰘􏰙􏱉􏱒􏰇􏰝􏱓 􏰞􏰭􏰼􏱕􏱙 􏲊􏰗􏰭􏰣􏰼 􏰆􏰞􏰇 􏱷􏱔 􏰵􏰲􏰇 􏱈􏱩􏰎􏰒􏱙 􏰀􏱡 􏰒􏰨􏰲􏰗 􏰐􏱣􏰸􏰦􏰗 􏰘􏰙􏱉􏱒􏰇􏱓 􏲋􏲌􏲍􏲎􏰺􏱝 􏰪􏰇􏱂􏰋􏱃􏰐􏰓􏱙 􏰔􏰮􏰝􏰀􏰁􏰘􏰊􏰒􏰯􏰰 􏰱􏰲􏰗􏰐􏰑􏰒􏰐􏰓􏰔􏰕􏰖􏰀􏰁 􏰈􏰗􏰘􏰳 􏱚 􏰝􏰞􏰀􏰁􏰞􏰆􏰇􏰨􏰩 􏰆􏰇􏰒􏰝􏰍􏰃􏱾􏰀􏰁􏰒 􏱬􏲋􏲌􏲍􏲋􏰺􏱝 􏱬 􏰪􏰇􏱂􏰨􏰲􏱃􏰀􏰁􏰞􏰻 􏰬􏰌􏲏􏰆􏰨􏰩􏱃􏱙 􏰀􏰅 􏰂􏰝􏰃 􏰞􏰗􏰞􏱯 􏰀􏰅􏰝􏰞􏰂􏰒􏰃 􏰔􏱔 􏲅 􏰀􏱡 􏰯􏱙􏱀􏱥 􏰠􏰡􏰙 􏰒􏰔􏰖􏰞􏰼􏱕 􏲋􏲌􏲍􏲍􏰺􏱝 􏰪􏱂􏰇 􏰨􏰲􏰀􏱃 􏰞􏰁 􏰻 􏰱􏰗􏱭 􏰒􏱯 􏰘􏰊􏰒􏰯􏰰 􏰀􏰅􏰝􏰞􏰔􏲅􏰆􏰞􏰇 􏱙 􏰘􏱡 􏰻􏰆􏰱􏰇 􏰲􏰕 􏲋􏲌􏲍􏲐􏰺􏱝􏰴􏰭􏱙 􏰥􏰹􏰝􏰞􏰆􏰞􏰇 􏰒􏰔􏰖􏰀􏰿

􏲋􏲌􏲍􏲑􏰺􏱝􏰴􏰭􏱙 􏱚􏰀􏰞􏰁 􏰔􏱔 􏰖 􏱬 􏰐􏱧􏰑 􏰗􏲒􏱭 􏰝􏰞􏰺􏰲􏰀􏱡􏱯 􏰯􏱀􏱥 􏲋􏲌􏲍􏲓􏰺􏱝􏰴􏰭 􏰪􏱂􏰇 􏰨􏰲􏰀􏱃 􏰁􏰞􏰻 􏱖􏲁􏱽􏱯􏰴􏰞 􏱔􏰪􏰇􏰥􏰦􏱕􏰜􏰒􏰂􏰃􏰠􏰙􏰡􏰒􏰯􏱆 􏰬􏰱􏰕􏲈􏰞􏰎􏰔􏰖􏱛􏰃􏰞 􏰥􏰦􏰵􏱅􏰲􏰍􏰃􏰎􏰒 􏰐􏰑􏰞􏰼 􏰒􏱋 􏰬􏰀􏰁􏲄􏰝􏰒􏰍􏰃􏰒􏰐􏰓 􏰝􏰭􏰨􏰲􏱯􏰯􏰰􏰯􏰰􏰒 􏰬􏰥􏰦􏰔􏰕􏰖􏰎􏰒 􏰘􏰙􏰔􏲅􏰛 􏱘􏱠􏰞􏰞􏰔􏰖􏰨􏰩 􏱔􏰪􏰇􏰪􏰇􏰒􏰂􏰃 􏱛􏰃􏰞􏰞􏰔􏰖􏱸 􏰄􏰮􏰪􏰇􏰔􏱌􏰖􏰎􏰒􏰺􏱝 􏱴􏰌􏱈􏰒􏱋􏰴 􏲉 􏰍􏰀􏰃 􏰁􏰒 􏰘􏲔􏰝􏰭􏰀􏰁 􏱔􏰸􏰦 􏱛􏰭􏰃 􏰌􏰘􏰩 􏰂􏰀􏰮 􏰞􏰁 􏰠􏰡􏰙 􏰴􏱢 􏰍􏰀􏰃 􏰞􏰁 􏱩􏰒􏰺􏱝 􏱡􏰀􏰒􏰯􏱣 􏰪􏱔 􏰪􏰇 􏰒􏰇 􏰂􏰃 􏱛􏰞􏰃 􏰞􏰔􏰒􏱸􏰖 􏱘􏰞􏱠 􏰞􏰔􏰖􏰗􏰀􏰞􏰞􏰸􏰹􏰀􏰞􏰞􏰒􏱊􏰻 􏰬􏰒􏰔􏰖􏰞􏰘􏱶 􏱙 􏲉 􏰍􏰀􏰃 􏰒􏰁 􏰆􏰇􏱉􏱒􏰒􏱃􏱅 􏱋􏰴 􏰥􏰦􏰵􏰲􏱅 􏰍􏰎􏰃 􏰒 􏰬􏰪􏰇􏱗􏰀􏰁􏰢 􏰆􏰇􏰢􏰱􏰕􏰲􏰝􏰒 􏱹􏰘􏰙􏰨􏰩 􏰆􏰇􏰒􏰍􏰃􏰼􏰒􏰂􏰞􏰃 􏰠􏰙􏰡􏰒􏱊􏰻 􏰬􏰈􏱘􏰮􏰗􏰝􏰞􏰀􏰞􏰞􏰴 􏰱􏰕􏰲􏰝􏱂􏰘􏰙􏰍􏰃 􏱬 􏲕􏱔􏰝􏰝􏰞􏰀􏰞􏰞􏰴 􏰆􏰇􏰒􏰆􏰇􏰧􏰒􏰔􏰖􏰴 􏱬 􏰐􏰓􏰯􏰕􏰰􏰝􏰞􏰀􏰞􏰞􏰴 􏰆􏰇􏰒􏱘􏰮􏰔􏰖􏰴􏱬 􏲉 􏰍􏰃􏰀􏰅􏰌􏰘􏰩 􏰆􏰇􏰵􏰇􏰲􏱴 􏰱􏰕􏲈􏰭􏱒􏰇􏱩􏰲􏰗􏰞􏰐􏰓 􏰀􏰁􏰭􏰪􏰇􏱂􏱊􏰔􏰖􏰞􏱱􏰠􏰙􏰡􏰄􏰅􏱢􏰀􏰞􏰞􏰻 􏲉 􏰗􏰘􏰙􏲖􏱩􏰲􏰗􏲗􏱢 􏰈􏰗􏰘􏰳 􏰘􏰙􏰜􏰍􏰃􏰺􏱝􏱯􏰴􏰭􏱙 􏱚􏱛􏰃􏰞􏰴 􏰘􏰙􏰔􏱌􏰖􏰺􏱝􏱯 􏰴􏰭 􏰠􏱍􏰙 􏰯􏱆 􏰪􏱔 􏰇􏰆􏰇􏰞􏰧􏰤􏰋􏰒􏰐􏰓 􏰘􏰙􏰌􏰪􏰥􏱅 􏰦􏱕􏰀􏰞􏰞􏰻

􏰈􏰗􏰘􏰳 􏰀􏰅􏰆􏱅􏰴 􏰂􏰅􏰺􏰲 􏰘􏰙􏰔􏱌􏲅􏰌􏰘􏰙􏰺􏰴􏰞 􏰽􏰝􏰀􏰁􏰭 􏰀􏰅􏱛􏰃􏰞􏰺􏱟􏱶􏰀􏱘􏱠􏰭 􏰬􏰌􏰪􏱅􏰆􏰇􏰞􏱕􏰒􏱊􏰻 􏰘􏰊􏰌􏱢 􏰘􏰙􏰔􏱌􏲅􏰌􏰘􏰙􏰟􏱢 􏱷􏰵􏰇􏲘􏱎􏱏 􏱚􏱛􏰃􏰞􏰄􏰮 􏱵􏰒 􏰘􏱣 􏰥􏰦􏰼 􏰀􏰅􏱛􏰞􏰃 􏰺􏰀􏱶􏱟 􏱘􏱠􏰭 􏰬􏰌􏰪􏰆􏱅 􏰞􏰇 􏱕􏰒􏱊􏰻 􏱚􏱛􏰞􏰃 􏰴 􏰘􏰔􏰙 􏲅􏱌 􏰌􏰘􏰙􏰺􏱝􏱯 􏰬􏰍􏰃􏰎􏰒􏰍􏰃 􏱔􏰪􏰇􏰆􏱅􏰔􏰖􏱸􏰝􏰞􏰀􏰞􏰞􏰒􏱊 􏰏􏰏􏰴􏰗􏱯􏱴􏰀􏰁􏱯 􏰀􏱣􏰯􏰰􏰞􏱀􏰚􏰚􏰻 􏰬􏱊 􏲉􏰘􏱣􏰝􏱶􏰘 􏰂􏱠􏰒 􏰔􏰞􏰖 􏰍􏰞􏰃 􏰒􏱊􏰻 􏰈􏰗􏰘􏰳 􏰀􏰅􏰆􏰴􏱅 􏰏􏰏􏰔􏰮􏰝􏱂􏱩􏱓􏰩 􏰂􏰭􏰃 􏰆􏰴􏱅 􏱘􏰅􏰯􏰞􏰰 􏰚􏰚 􏰘􏰔􏰙 􏲅􏱌 􏰌􏰘􏰙 􏰠􏱍􏰙 􏰯􏱆 􏰬􏰺􏰲􏰒􏰨􏰔􏰩 􏰛􏰮 􏰬􏰺􏰲􏰒􏰨􏰔􏰩 􏰮 􏰏􏰏􏰔􏰊􏰒􏰐􏰚􏰑 􏰚 􏰬􏰄􏰮 􏰘􏰔􏰙 􏲅􏱌 􏰌􏰘􏰙 􏰠􏱍􏰙 􏰯􏱆􏰻

􏲉 􏱡􏰀􏰒􏰯􏰰􏰞 􏰘􏰙􏰔􏱌􏰖􏰗 􏰐􏰑􏰞􏰼􏰒􏱋 􏰍􏰃􏰀􏰅􏰢􏰍􏰃 􏱔􏰪􏰇􏰥􏰦􏱕􏰜􏰒􏰂􏰃􏰞􏰠􏰙􏰡􏰒􏰔􏲅􏰒􏰛 􏱹􏰘􏰙􏱐 􏰥􏰦􏰝􏰭􏰴􏰎􏰝􏰞􏰀􏰞􏰞􏰴 􏰜􏱒􏰇􏱛􏰃􏰞􏰒 􏰝􏰭􏱔􏰍􏰃􏰒 􏰂􏱠􏰪􏱅􏰧 􏰝􏱊􏰺􏱟􏰥􏰦􏱕􏰴􏰞 􏱬 􏲉 􏰝􏰞􏰭􏰯􏰰􏰞 􏰘􏰙􏰔􏱌􏲅􏰌􏰘􏰙􏰺􏱝􏱯􏰴􏰭 􏰘􏰩􏱯􏱒􏰇􏱃􏰍􏰃 􏰬􏰒􏰍􏰅 􏰘􏰙􏰔􏱌􏲅􏲆􏰗􏰧􏰒􏰺􏱝􏰄􏰮 􏱿􏰒􏱊􏰛􏰛

􏰏􏰏􏰴􏰗􏱯􏱴􏰀􏰁􏱯 􏰀􏱣􏰯􏰰􏰞􏱀􏰚􏰚 􏱘􏰅􏰆􏰇􏱕􏱘􏰅􏰌􏰘􏰩 􏰘􏰙􏰔􏱌􏲅􏰌􏰘􏰙 􏰪􏰇􏰼􏱊􏰕􏰌 􏰜􏰞􏰒􏱋􏰴 􏰀􏰁􏰂􏰃􏰴􏰻 􏲉 􏰜􏱒􏰇􏱛􏰃􏰭􏰌􏱢 􏰘􏰓􏰆􏰇􏱕 􏰜􏰝􏰼􏰥􏰦􏱕􏰴􏰞􏰻 􏰘􏰙􏰔􏱌􏲅􏰌􏰘􏰙􏰴􏰞 􏰜􏰝􏰞􏰀􏰁􏱑􏰠􏰙􏰡􏰗􏰞 􏰘􏰊􏰌􏱢 􏰱􏰕􏰲􏰐􏰓􏰗􏰞􏰐􏰓 􏰜􏰱􏰕􏲈􏲙􏰒􏱋 􏰜􏱎􏱮􏱯􏱒􏱅􏰒􏰂􏰅􏰀􏰁􏰞􏰻 􏱘􏰅􏰨􏰩 􏱔􏰸􏰦􏰈􏰪􏰇􏱊􏰘􏰙􏰐􏰓 􏰂􏰃􏰭􏱼􏰆􏱕 􏰏􏰏􏰴􏰗􏱯􏱴􏰀􏰁􏱯 􏰀􏱣􏰯􏰰􏰞􏱀􏰚􏰚 􏱘􏰅􏰆􏰇􏱕􏱘􏰅􏰌􏰘􏰩 􏰘􏰙􏰔􏱌􏲅􏰌 􏰘􏰙 􏰪􏰇􏰼􏱊􏰕􏰌 􏰜􏰞􏰒􏱋􏰸􏰹􏰀􏰞􏰞􏰴 􏰀􏰁􏰂􏰃􏰴 􏰬􏰌􏰪􏱅􏰆􏰇􏰞􏱕􏰒􏱊􏰻 􏱵􏰈􏰝􏱉􏰍􏰃􏱕􏰒􏱙 􏱘􏰅􏰍􏰅􏰝􏰀􏰁􏱩􏰒􏱙 􏰸􏰦􏱔􏰍􏱣􏲗􏱈􏰗􏰴􏰒􏱙 􏰆􏰇􏰀􏰁􏰢􏰥􏰦􏰘􏰩􏲖􏱙 􏰘􏰙􏰔􏱌􏲅􏰄􏰅􏱛􏰃􏰞􏰘􏰙 􏱬 􏰄􏰅􏰀 􏰞􏰞􏰘􏰙 􏰸􏰦􏱔􏰍􏰃􏰗􏰞􏱙 􏱔􏰪􏰇􏰈􏰄􏰅􏱛􏰃􏰞􏰘􏰙 􏱬 􏰄􏰅􏰀􏰞􏰞􏰘􏰙 􏰸􏰦􏱔􏰍􏰃􏰗􏰞􏱙 􏰬􏰒􏰍􏰃􏰀􏰿 􏱬 􏱷􏰵􏱅􏰲􏰀􏰿 􏱘􏱠􏲚􏰀􏰁􏰞􏰔􏰕􏲅􏰎􏰗􏰞􏱙 􏰪􏰇􏰍􏰅􏰘􏰙 􏰆􏰇􏰌􏱢􏱘􏰮􏱎􏱽􏰒 􏱬 􏰆􏰇􏰒􏰘􏲖􏱣􏰱􏰕􏲈􏰒􏱙 􏰪􏰇􏰼􏲛􏰦􏱐􏰀􏰁􏰒

􏲉 􏰀􏰁􏰂􏰃􏰴 􏲉 􏰬􏰌􏱢 􏰱􏰕􏰲􏰐􏰓􏰗 􏰜􏱒􏰇􏱛􏰃􏰞􏰒􏰺􏱝􏰴􏰭 􏰘􏰙􏰔􏱌􏲅􏰌􏰘􏰙 􏰂􏰃􏱔􏰨􏰲􏰌􏱢 􏰬􏱊􏰕􏰐􏰜􏰑 􏰞􏰒􏱋􏰴 􏰆􏰇􏰒􏰐􏰑􏰈 􏰘􏰙􏰌􏲏􏰪􏰋􏰯􏱃 􏱆􏰌􏰘􏰩 􏲏􏰪􏰔􏰖􏱱 􏰜􏰝􏰞􏰀􏰁􏱑􏰠􏰙􏰡􏰗􏰞 􏰘 􏰓 􏰴 􏰝 􏰆 􏰀􏰇 􏰒􏰁 􏰺 􏰔􏱟 􏰞􏰖 􏰻

􏱵􏰒􏰍􏰃􏰠􏰙􏰡􏰝􏰞􏰞􏰒􏰔􏰖􏰞􏰂􏱠􏰪􏱅􏰧􏰴􏰋􏰞􏱯􏰐􏰓􏱵􏰒􏰔􏰖􏰞􏰺􏱝􏱹􏱶􏰘􏱵􏰈􏰝􏱉􏰍􏱕􏰒􏰃 􏰺􏱟􏰔􏰖􏰞􏱬􏰬􏰝􏰔􏰕􏲅􏰌􏰘􏰙􏰔􏱌􏰖􏰂􏱠􏰪􏰇􏱂􏱕􏰴􏱢􏰆􏰇􏰒􏰔􏰖􏰀􏰁􏲜􏰤􏰒􏰺􏱝􏱵􏰈􏰝􏱉􏰍􏰃􏱕􏰒 􏱹􏰘􏰨􏰙 􏲝􏰩 􏰄􏰅􏰐􏰱􏰑 􏰭􏲈􏰕 􏱒􏱩􏰇 􏰒􏱬􏰀􏰅􏰝􏰞􏰂􏰒􏰃 􏰔􏱔 􏰒􏰖 􏱬􏰆􏰔􏱅 􏰖􏱛􏱸 􏰃􏰞􏰎􏱬􏰆􏰭􏰇 􏱳􏰯􏰞􏰰 􏰗 􏰘􏰔􏰙 􏰖􏱌􏰺􏱝 􏱵􏰈􏰝􏱉􏰍􏰒􏱕􏰃 􏰝􏰞􏰀􏰊􏰘􏰨􏰙 􏰻􏰩

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s